NOTIS:

Terima kasih kepada semua pengundi.......

Ucapan penuh penggulungan Belanjawan 2021 oleh Menteri Kewangan


Datuk Yang di-Pertua,

1. Izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang

Berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan Rang UndangUndang Perbekalan 2021 yang amat penting ini.

2. Tidak kurang daripada 62 ahli Yang Berhormat telah mengambil bahagian untuk

membahaskan isu-isu berkaitan dengan Rang Undang-Undang Perbekalan

2021 Kementerian Kewangan

3. Penghargaan ikhlas juga daripada saya kepada semua yang telah memberi

cadangan dan pandangan, syor dan rujukan, serta idea dan teguran. Hari ini

saya akan menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Yang

Berhormat-Yang Berhormat susulan perbahasan yang telah berlangsung.

4. Pertamanya, izinkan saya menjawab satu soalan hakiki yang sering berbangkit:

"Apakah sebenarnya tujuan Belanjawan 2021 ini?"

5. Pelbagai pihak mempunyai persepsi yang berbeza tentang belanjawan ini.

Realitinya Belanjawan 2021 adalah tidak lain tidak bukan dirangka untuk

kelangsungan hidup rakyat dan ketahanan ekonomi negara. It is a COVID-

19 Budget - a budget for survival and resilience dengan izin. Terciptanya

belanjawan ini adalah untuk memelihara kesejahteraan rakyat dari segi

kesihatan dan kehidupan, agar rakyat negara kita mampu menghadapi cabarancabaran ekoran wabak COVID-19; bukan hanya ketika menghadapi gelombang

ketiga ini, tetapi juga bersedia bagi pertumbuhan selepas mengatasi COVID-19

nanti, InsyaAllah. Melalui Belanjawan 2021, kita mahu membina ketahanan

atau resilience supaya rakyat dapat melangkah ke masa depan yang lebih

cerah.

Datuk Yang Di-Pertua,

6. Dalam 2 minggu perbahasan RUU Perbekalan 2021 ini, jelas sekali ada

beberapa isu yang mendapat perhatian ahli Dewan Rakyat. Secara amnya, isuisu yang berkisar merentasi 3 kategori utama:

a. Pertama, bantuan yang menambah aliran tunai rakyat dan perniagaan;

b. Kedua, bantuan kewangan langsung; dan

c. Ketiga, mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran.

7. Dalam bahasa mudahnya, kerajaan faham rakyat inginkan wang di dalam poket

untuk hidup, untuk 'survive'; untuk perbelanjaan keluarga dan anak-anak;

membantu dengan hutang dan kos hidup; serta peluang kerja supaya mereka

dapat menjana pendapatan dan kehidupan yang lebih bermaruah. Bukankah ini

yang kita semua mahukan?

8. Sehubungan itu, saya akan menstrukturkan penggulungan seperti berikut:

a. Saya akan bermula dengan menjawab soalan berdasarkan tiga perkara di

atas yang merangkumi isu moratorium, KWSP, bantuan langsung serta isu

pekerjaan dan PKS;

b. Kemudian, saya akan mengulas megenai ekonomi dan unjuran

pertumbuhan;

c. InsyaAllah, saya akan mengakhiri penggulungan dengan mengulas

peruntukan berkaitan kesihatan.

9. Berbalik kepada isu survival rakyat, saya tidak mahu berdolak-dalik dan berpusingpusing. Maka, marilah kita berbicara tentang isu moratorium dan KWSP.

MEMUDAHKAN ALIRAN TUNAI RAKYAT: MORATORIUM: PUKAL ATAU

BERSASAR?

Datuk Yang Di-Pertua,

10. Tidak kurang daripada 36 ahli Yang Berhormat telah membangkitkan soalansoalan berkaitan moratorium. Isu-isu utamanya adalah samada moratorium

wajar dibuat secara pukal atau bersasar?

11. YB Pekan, Pontian, Port Dickson, Bagan Datuk, Arau, Kota Melaka, Pasir

Gudang, Pasir Salak, Jerlun, dan Labuan telah mencadangkan agar Kerajaan

melanjutkan moratorium selama 6 bulan secara pukal.

12. Pertamanya, saya menegaskan bahawa moratorium pinjaman bank bukan

hanya untuk sebilangan kecil rakyat. Moratorium ini tersedia untuk semua rakyat

Malaysia yang terkesan – tidak kira samada daripada golongan B40, M40 atau

T20 -- semuanya layak mendapat bantuan dalam bentuk penangguhan,

pengurangan atau penjadualan semula pinjaman.

13. Golongan B40 mendapat lanjutan moratorium bank secara automatik. Golongan

peniaga kecil mendapat lanjutan moratorium bank secara automatik. Golongan

M40 pula hanya perlu buat self-declaration atau pengisytiharan sendiri tanpa

perlu dokumen dan sebagainya. Bagi rakyat yang tidak tergolong dalam

segmen-segmen di atas, mereka masih boleh mendapatkan moratorium dengan

memohon kepada pihak bank masing-masing.

14. Prinsip utama di sini adalah tanggungjawab dan keadilan. Adakah adil mereka

yang kaya dan lebih dari mampu untuk membayar hutang diberikan moratorium?

Bukankah lebih baik mereka membayar hutang supaya duit ini masuk ke sistem

perbankan untuk menjana lebih banyak pinjaman -- khususnya kepada

perniagaan dan industri yang menampung dan mencipta pekerjaan untuk

rakyat? Inilah antara sebabnya mereka yang mampu, wajar membayar balik

pinjaman mereka.

15. Ahli-ahli Yang Berhormat, sehubungan dengan Pakej PRIHATIN, Malaysia

menjadi negara pertama di dunia di mana institusi perbankannya telah

memberikan moratorium automatik kepada semua peminjam bank. Nilai

yang dianggarkan adalah hampir RM100 bilion untuk 6 bulan.

16. Setelah tamatnya moratorium automatik, Bank Negara Malaysia bersama

institusi perbankan telah melanjutkan program moratorium dan bantuan bayaran

balik pinjaman bermula Oktober 2020. Lebih 700,000 permohonan telah

diterima, dan daripada jumlah itu, 98% peminjam telah menerima bantuan

moratorium.

17. Dalam Belanjawan 2021 pula, bantuan ini ditambahbaik lagi sekali buat

golongan B40, PKS Mikro dan M40 yang terkesan seperti yang sebut tadi. Ini

selaras dengan saranan YB Pekan, Bagan Datuk, Pontian, Kota Melaka, Pasir

Gudang, Semporna, Jelebu, Parit, Jempol dan Kuala Kedah agar sokongan

diberikan kepada golongan-golongan ini.

18. Ahli Yang Berhormat, menurut Bank Negara, pada bulan Oktober, sekitar 85%

peminjam bank telah menyambung semula bayaran balik pinjaman mereka.

Namun, Kerajaan sedar masih ada kebimbangan membiayai hutang disebabkan

penularan wabak COVID-19. Oleh itu, bergerak ke hadapan, Kerajaan

memberi komitmen akan terus mengadakan libat urus bersama institusi

perbankan. Bersama-sama, kami akan memastikan ketersediaan untuk

membantu rakyat dan perniagaan sekiranya keadaan bertambah mencabar.

19. Ahli yang berhormat, sehubungan dengan ulasan saya ini, saya berharap isu

pelanjutan moratorium mendapat sokongan semua.

MEMUDAHKAN ALIRAN TUNAI RAKYAT: KWSP – PENGELUARAN AKAUN 1

Datuk Yang Di-Pertua,

20. Izinkan saya meneruskan penggulungan dengan isu hangat yang kedua -

KWSP. Isu ini telah diulas dengan mendalam di dalam Dewan ini oleh tidak

kurang daripada 15 ahli Yang Berhormat.

21. Di sini, ingin saya tegaskan satu hakikat: KWSP telah ditubuhkan pada tahun

1951 untuk simpanan persaraan ahli-ahlinya. Justeru, majoriti caruman akan

dilaburkan di dalam instrumen pelaburan jangka panjang, dan bukan dalam

bentuk tunai. Oleh sebab itu, setiap pengeluaran luar jangka yang sebegini

memerlukan perincian dan pertimbangan yang rapi.

22. Segala isu berkaitan Akaun 1 KWSP berbalik kepada mencari satu titik

keseimbangan di antara dua ekstrem untuk rakyat. Dengan izin, 'this is about

finding the right balance between fulfilling two different needs of the members.'

Yang pertama, pengeluaran untuk kelangsungan hidup hari ini dan kedua,

menjamin kesejahteraan persaraan masa depan.

23. Ramai yang mahukan pengeluaran berjumlah besar secara one-off. Saya telah

mendengar suara ahli-ahli YB, terutamanya YB Pekan dan Bagan Datuk, yang

memperjuangkan agar keperluan hari ini didahulukan. Saya juga dengar suarasuara rakyat di media sosial yang menyatakan kesusahan hidup mereka dan

ingin mengeluarkan wang KWSP mereka. Tetapi, media juga ada melaporkan

bahawa ramai ahli yang gusar dividen dan pertumbuhan dana KWSP mereka

akan terjejas disebabkan oleh pengeluaran besar-besaran oleh ahli-ahli lain.

24. Namun, pada bulan Mac tahun ini, disebabkan oleh keadaan yang luarbiasa,

Kerajaan inilah yang pertama sekali membenarkan pengeluaran dari Akaun 2

KWSP. Melalui program i-Lestari, seramai 4.7 juta rakyat dibenar mengeluarkan

simpanan Akaun 2 sehingga 6 ribu ringgit. Sewaktu itu, mungkin Ahli Yang

Berhormat sudah lupa tetapi Kerajaan dikritik keras kerana mengadakan inisiatif

ini.

25. Saya nyatakan perkara ini untuk menegaskan bahawa Kerajaan responsif dan

akan bertindak jika langkah itu wajar demi kebaikan rakyat, tanpa mengabaikan

tanggungjawab lain.

26. Pada 6 November, program i-Sinar diperkenalkan, di mana KWSP telah

membenarkan 600,000 ahli mengeluarkan sehingga 6 ribu ringgit dari Akaun 1.

Ini kemudiannya ditambahbaik apabila KWSP mengumumkan skop kelayakan

diperluas kepada 2 juta ahli yang aktif yang kini boleh mengeluarkan sehingga 9

ribu ringgit, atau 60 ribu ringgit dari Akaun 1, bergantung kepada terma

kelayakan. Namun, Kerajaan terus peka kepada rungutan ahli dan cetusan

pendapat dari ahli-ahli Yang Berhormat sendiri tentang syarat-syarat yang terlalu

ketat, contohnya ahli yang sudah berhenti mencarum beberapa tahun tetapi

masih mempunyai simpanan, namun tidak layak untuk membuat pengeluaran

dari Akaun 1. Ada pula ahli yang tidak hilang pekerjaan tetapi gaji, elaun atau

overtime telah dipotong dengan ketara hingga menjejas kemampuan mereka

menampung perbelanjaan diri dan keluarga – mereka juga merungut kerana

tidak layak memohon. Kerajaan mendengar semua ini.

27. Seperti yang saya sebut, setiap langkah melibatkan pengeluaran KWSP perlu

dilakukan dengan penuh tanggungjawab kerana amanah yang dipikul adalah

untuk semua ahli, baik mereka yang mahu mengeluarkan dan juga bagi ahli yang

tidak mahu. Akhirnya, adalah tanggungjawab Kerajaan untuk mencari titik

keseimbangan di antara keperluan pengeluaran hari ini dan keselamatan

persaraan untuk hari esok.

28. Justeru, setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi,

sukacita diumumkan bahawa program i-Sinar kini dibuka dan diperluaskan

kepada SEMUA ahli yang terjejas pendapatan mereka. Tidak kira samada

disebabkan hilang pekerjaan, ataupun telah terkurang pendapatan mereka

tahun ini -- ahli tersebut layak memohon untuk membuat pengeluaran dari

Akaun 1. Tanpa mengira samada ahli tersebut pekerja sektor formal atau

bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif mencarum atau tidak — selagi terjejas

pendapatan dengan ketara bolehlah mengeluarkan simpanan dari Akaun 1

KWSP. Dari 2 juta ahli yang layak sebelum ini, i-Sinar kini kita buka kepada lebih

8 juta ahli. Tambahan pula, setiap ahli yang sebelum ini dibenarkan

mengeluarkan sehingga 9 ribu ringgit, kini boleh mengeluarkan sehingga

10 ribu ringgit. Mereka cuma perlu memohon di dalam talian atau hadir di manamana pejabat KWSP. Tunjukkan sahaja bukti mengenai kehilangan pekerjaan,

notis cuti tanpa gaji, potongan gaji, elaun atau OT mahupun pengurangan

pendapatan jika bekerja sendiri.

PENAMBAHBAIKAN BANTUAN

Datuk Yang Di-Pertua,

29. Mendokong semangat Kerajaan Prihatin Rakyat, kita sentiasa meneliti rapat

perbahasan dalam Dewan ini di mana ahli Yang Berhormat semua merupakan

denyut nadi suara akar umbi. Sehubungan dengan ini, saya ingin berkongsi

beberapa pengumuman dan berita baik, yang sekaligus menjawab beberapa

soalan yang telah berbangkit ketika sesi perbahasan.

30. Pertama adalah berkaitan Bantuan Khas Kewangan Petugas Barisan

Hadapan. Dato' Yang Di-Pertua, walaupun penularan wabak COVID-19

semakin membimbangkan, petugas barisan hadapan kita tetap kental

memberikan perkhidmatan dengan penuh jitu demi keselamatan dan

kesejahteraan rakyat. Melalui ucapan Belanjawan 2021, Kerajaan telah

mengumumkan bantuan khas one-off kepada petugas barisan hadapan

kesihatan sebanyak RM500 ringgit.

31. Sepanjang perbahasan, saya telah mendengar cadangan daripada ahli-ahli

parlimen seperti YB Pontian, Hulu Rajang, Ipoh Barat, Lembah Pantai dan

Jelutong mengenai perlunya mempertimbangkan bantuan khas untuk barisan

hadapan yang lain yang turut bertugas dengan penuh dedikasi dan komitmen.

Justeru, ingin saya umumkan bahawa Kerajaan bersetuju untuk

memanjangkan bantuan khas secara one-off kepada semua petugas

barisan hadapan lain sebanyak RM300 ringgit.

32. Kedua, Kerajaan telah mencadangkan Program eBelia sebanyak RM50 ringgit

secara one-off ke dalam akaun e-wallet bagi mereka yang berumur 18 hingga

20 tahun yang dijangka akan memanfaatkan lebih 1.5 juta belia. YB Menteri

Pengajian Tinggi juga berpandangan agar keperluan pelajar-pelajar institusi

pengajian tinggi diteliti oleh Kementerian Kewangan. Oleh itu, mengambil kira

permintaan daripada Ahli Parlimen seperti YB Pontian, YB Pasir Mas, YB Arau,

dan YB Muar untuk membantu mahasiswa di IPT dan IPTS dalam konteks

norma baharu, Kerajaan bersetuju untuk menambah baik program eBelia

seperti berikut:

a. Pertama: meningkatkan jumlah eBelia daripada RM50 ringgit kepada

RM100 ringgit; dan

b. Kedua: memanjangkan inisiatif kepada 1.1 juta mahasiswa di IPT dan IPTS

termasuk yang berumur lebih daripada 20 tahun.

33. Ketiga, ramai ahli Yang Berhormat termasuk YB Serian, YB Bukit Mertajam,

dan YB Kota Kinabalu telah menyarankan supaya ditambah peruntukan kepada

Kerajaan Negeri, terutamanya Sabah bagi membantu usaha menangani wabak

COVID-19. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Kewangan

melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) pada 26 Oktober lalu,

telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM50 juta kepada Kerajaan Negeri

Sabah khusus untuk memerangi Pandemik COVID-19. Selain itu, peruntukan

RM44 juta juga telah digunakan oleh Kementerian Kesihatan dalam

membendung gelombang wabak COVID-19 di Sabah. Pada hari ini, sebagai

langkah susulan memerangi COVID-19 di Negeri Sabah, sukacita diumumkan

bahawa Kementerian Kewangan akan menyalurkan dana tambahan

berjumlah RM50 juta lagi menggunakan Kumpulan Wang Covid-19 (KWC)

untuk Negeri Sabah pada bulan Disember 2020.

34. Keempat, semasa sesi pembentangan Belanjawan 2021 pada 6 November yang

lepas, saya telah mengumumkan inisiatif pemberian one-off sebanyak RM500

kepada 40 ribu Pesara Polis yang menerima Pingat Jasa Pahlawan Negara

(PJPN). Namun begitu, setelah mengambil kira cadangan oleh Persatuan Bekas

Polis Malaysia, sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan

bersetuju untuk meluaskan lagi kategori penerima pemberian one-off

tersebut kepada kategori Pesara dan Bekas Polis dengan implikasi penerima

tambahan adalah dianggarkan seramai 40 ribu orang lagi. Ini menjadikan jumlah

penerima pemberian one-off ini seramai 80 ribu orang dengan anggaran

implikasi kewangan sebanyak RM40 juta.

35. Ahli Yang Berhormat, Sektor Pertanian merupakan penyumbang asas kepada

pembentukan ekonomi Malaysia dalam menjamin bekalan makanan yang

mencukupi dan selamat kepada rakyat. Sektor pertanian tidak pernah

dipinggirkan oleh Kerajaan malah sentiasa menjadi agenda utama dalam

memastikan pengusaha-pengusaha yang terlibat dapat meningkatkan taraf

hidup dan membantu menambah pendapatan. Sehubungan itu, seperti yang

dicadangkan oleh YB Baling untuk menyediakan dana bantuan khas pesawah

yang dilanda banjir, Kerajaan bercadang untuk menyediakan peruntukan

RM80 juta untuk Tabung Bencana Pertanian. Bantuan khas ini dapat

memanfaatkan petani yang terdiri dari pesawah, nelayan dan pengusaha

akuakultur, pekebun dan penternak yang mengalami kehilangan pengeluaran

hasil tanaman kesan dari bencana alam.

36. Nelayan juga memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan

pembangunan dan ekonomi industri perikanan selain membantu bekalan

makanan negara sentiasa mencukupi. YAB Perdana Menteri telah

mengumumkan kenaikan Elaun Sara Hidup Nelayan daripada RM250 kepada

RM300 sebulan yang memanfaatkan lebih daripada 40,000 nelayan. Seperti

yang dibangkitkan oleh YB Sik, kenaikan tersebut wajar dipanjangkan kepada

nelayan darat. Dengan itu, Kerajaan juga mencadangkan kenaikan kepada

kadar Elaun Sara Hidup Nelayan Darat (ESHND) daripada RM200 kepada

RM250 sebulan bagi 3,400 nelayan darat yang berdaftar.

37. Ketujuh, Kerajaan prihatin kepada nasib pekebun kecil getah yang terjejas

daripada naik turun harga komoditi getah dan bencana alam. Seperti yang

dipohon oleh YB Baling, saya ingin mengesahkan bahawa Bantuan Musim

Tengkujuh (BMT) akan diteruskan. Bayaran sebanyak RM300 sebulan akan

dibayar pada bulan Disember 2020, Januari 2021 dan Disember 2021,

kepada pekebun kecil yang layak di bawah Pihak Berkuasa Kemajuan

Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) dan Lembaga Industri Getah

Sabah (LIGS). BMT bakal memanfaatkan lebih daripada 300,000 pemilik kebun

getah dan penoreh getah dan Kerajaan komited untuk meneruskannya pada

tahun 2021.

38. Kelapan, Kerajaan maklum bahawa kadar elaun perumahan bagi negeri Sabah

adalah yang tertinggi, dan penjawat awam yang berkhidmat di Sabah mendapat

elaun lebih tinggi daripada penjawat yang berkhidmat di Sarawak atau

Semenanjung. Kali terakhir kadar tersebut disemak adalah pada 30 April

2002. Kementerian Kewangan bersetuju untuk mengkaji semula dan

menyelaras kadar tersebut.

39. Kesembilan, Kerajaan menggalakkan pemilik bangunan atau ruang perniagaan

yang menikmati penangguhan atau moratorium bayaran balik pinjaman selama

6 bulan untuk mengambil tindakan sewajarnya untuk mengurangkan bebanan

sewa premis perniagaan yang ditanggung oleh golongan PKS yang menyewa.

Ramai YB-YB yang raise this issue dengan izin. Melalui Pakej Rangsangan

PENJANA, pemilik premis perniagaan/pemberi sewa atau landlord yang

memberikan pengurangan atau pelepasan sewa kepada penyewa premis

perniagaan yang terdiri daripada PKS, akan diberi potongan cukai khas tetapi in

telah berakhir pada September 2020. Potongan ini tertakluk kepada syarat

pengurangan sewa hendaklah sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa

asal bagi tempoh tersebut. Sehubungan itu, sukacita saya umumkan bahawa

potongan cukai khas bagi pengurangan sewa premis kepada PKS

dilanjutkan 6 bulan lagi sehingga Mac 2021 bagi membantu PKS yang

terkesan akibat lanjutan PKPB.

40. Saya berharap pengumuman dan komitmen tambahan ini terus mengukuhkan

Belanjawan 2021 sebagai Belanjawan untuk Rakyat. Yang Berhormat sekalian,

ini semua bukan cadangan saya. Ini semua cadangan-cadangan Yang

Berhormat. Ini semua suara Rakyat yang kami dengar melalui pelbagai saluran.

41. Kami mungkin tidak sempurna tetapi kami mendengar. Dalam 8 bulan ini sahaja,

sudah 4 Pakej Prihatin diumumkan dengan mendengar suara rakyat dan Ahli

Yang Berhormat sekalian. Dan untuk bulan-bulan yang mendatang, kami akan

terus mendengar, kami akan terus memperhalusi bantuan kerajaan mengikut

keadaan COVID dan ekonomi semasa, InsyaAllah.

BANTUAN KEWANGAN LANGSUNG

Datuk Yang Di-Pertua,

42. Walaupun isu moratorium dan KWSP ini mendominasi perbahasan belanjawan,

saya pohon agar kita melihat Belanjawan dan pendekatan bertemakan survival

ini secara keseluruhan. Dalam erti kata lain, kita mesti melihat dua perkara lain

yang telah saya sebut di awal penggulungan saya iaitu bantuan langsung dan

pekerjaan. Tambahan lagi, kedua-dua perkara ini terkandung dalam Belanjawan.

43. Berkenaan perkara kedua iaitu bantuan langsung, antara YB-YB yang bertanya

soalan berkaitan termasuk YB Serian, YB Pekan, YB Semporna, dan YB

Langkawi berkenaan Bantuan Prihatin Rakyat, YB Arau dan YB Sipitang yang

bertanyaan mengenai bantuan untuk golongan M40, YB Permatang Pauh yang

bertanya tentang kaedah pemberian bantuan, YB Lanang mengenai bantuan

kepada golongan ibu tunggal, dan YB Kangar, mengenai pengurangan subsidi.

44. Sebelum saya menjawab soalan-soalan ini secara spesifik, saya ingin terangkan

objektif kerajaan melalui pendekatan ini: Pertamanya, ia adalah bagi

memastikan lebih ramai rakyat yang mendapat bantuan kewangan terus.

Keduanya, ia memastikan rakyat yang sudah mendapat bantuan kewangan,

menerima bantuan yang lebih banyak. Yang ketiga, ia memberi perhatian khusus

kepada golongan rentan. Yang saya maksudkan dengan golongan rentan ini

adalah 'the most vulnerable segments of our society' dengan izin. Ini merupakan

objektif penting melalui pemberian bantuan langsung.

45. Dalam 8 bulan sahaja, Kerajaan ini telah berjanji dan menunaikan janji

dengan menyalurkan lebih RM21 bilion kepada lebih 10 juta penerima individu

dan isi rumah setakat ini melalui Bantuan Sara Hidup (BSH) dan Bantuan

Prihatin Nasional (BPN). Pada tahun 2020, menerusi BSH dan BPN sahaja,

ada isi rumah yang mendapat bantuan melebihi RM3,400 – ini belum

mengambil kira bantuan-bantuan lain.

PENUTUP

Datuk Yang Di-Pertua,

46. Kebijaksanaan pepatah lama menyatakan: "Tiada buluh, yang tidak berbuku."

Maka, sama juga, tiada belanjawan yang 100% sempurna. Tetapi yakinlah,

Belanjawan ini adalah natijah terbaik Kerajaan setelah mempertimbangkan lebih

6,600 cadangan yang lahir dari lebih 40 sesi libat urus—merentasi setiap

negeri—dari Utara ke Selatan, Barat ke Timur dengan lebih 100 pihak

berkepentingan dari seluruh negara; mewakili segenap lapisan rakyat dan sektor

ekonomi utama.

47. Lebih 6,600 cadangan telah Kerajaan pertimbangkan, termasuk juga cadangancadangan yang dibuat pihak Pembangkang. Belanjawan ini mengandungi lebih

44 langkah strategik, lebih 186 inisiatif utama untuk kebajikan rakyat dan

membina daya tahan ekonomi-- supaya kita dapat mengatasi musibah besar

yang melanda negara hari ini.

48. Apakah munasabah kerana perbezaan beberapa perkara, maka lebih 186

langkah dan bantuan besar demi rakyat dan negara ditolak mentah-mentah?

Apakah ini adil? Apakah ini wajar? Apakah ini memberi harapan kepada rakyat

yang meruntunkan bantuan?

49. Jangan kita masih leka membilang-bilang bintang di langit, tapi buta pada kilauan

intan segenggam yang ada di tangan—permata yang sedia untuk dihadiahkan

kepada rakyat tercinta. Sebagai seorang Muslim, saya bersandarkan kepada

kitab suci Al-Quran. Dalam Surah Al-Qasas ayat 84, Allah SWT telah berfirman

membawa maksud: "Sesiapa yang datang membawa amal baik—maka

baginya—balasan yang lebih baik daripadanya…" Maka, berbuatlah kita

kebaikan.

50. Di dalam Dewan Rakyat ini, walaupun kita datang dari pelbagai latarbelakang

dan kepercayaan namun, saya yakin, kita semua dibesarkan atas nilai yang

sama—iaitu kita percaya pada berbuat kebaikan dan bukannya membawa

kerosakan di muka bumi ini.

Datuk Yang Di-Pertua dan Yang Berhormat Semua,

51. Sebelum saya mengundur diri, ingin saya mengajak ahli-ahli dewan ini untuk

renungkan bersama. Betapa hari ini, kita kini berada di satu persimpangan yang

genting, yang crucial, tersorong seadanya ke pentas sejarah. Di atas pentas ini

kita sedang disaksikan rakyat Malaysia, juga tertampak pada kacamata dunia di

luar sana—pengamat politik dan penganalisa pelaburan yang teliti memerhati:

"apakah keputusan yang akan dibuat ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia pada

detik ini?"

52. Saya katakan di sini, dari hasil tangan Kerajaan adalah Belanjawan Negara 2021

yang dirangka dengan penuh berhati-hati dan rapi. Di tangan ahli-ahli Dewan

pula diberi satu kunci yang boleh menzahirkan segala manfaat yang termaktub

di dalam Belanjawan ini.

53. Sementara itu, di luar sana, adalah pemilik sebenar Belanjawan ini—iaitu jutaan

rakyat kita yang saban hari menunggu, resah menanti bilakah Belanjawan ini

akan diturunkan kepada mereka.

54. Maka, pada petang ini, saya mohon kepada ahli-ahli dewan—JADIKANLAH

perkhabaran dari Parlimen petang ini…satu perkhabaran yang penuh dengan

kebaikan dan berita yang mengembirakan buat semua lapisan rakyat seluruh

negara.

55. Pada petang ini, JADIKANLAH, Dewan ini sebagai saksi, bahawa kita semua

dapat berdamai walaupun seketika, berjabat tangan demi melindungi masa

depan rakyat dan negara.

56. JADIKANLAH Dewan Mulia ini bergema-gema dengan suara kita, sehati senada

memberi sokongan padu menjadikan Belanjawan ini satu kenyataan, satu

kebenaran, satu realiti.

57. JADIKANLAH, Dewan ini tanda perjuangan kita bersama untuk membina semula

ekonomi negara, jangan kita sekali-kali terhenti di tengah jalan, membujur lalu

melintang patah, kita tidak akan berhenti selagi ekonomi belum pulih seperti

sedia kala.

58. Dengan ini saya dengan rendah hati dan penuh tawadduk selaku Menteri

Kewangan Malaysia menyeru Ahli-Ahli Yang Berhormat semua untuk sebulat

suara meluluskan Belanjawan 2021 ini.

59. Sekian, wabbillahitaufiq walhidayah, assalamualaikum WBT dan salam

sejahtera.

No comments

Post a Comment

© all rights reserved
made with by templateszoo